Logowanie
Zapytaj dietetyka
Newsletter
Newsletter
 
Regulamin portalu Odchudzanie.com


§1
Definicje


 1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania z Portalu.
 2. Portal - serwis internetowy Odchudzanie.com znajdujący się w pod adresem internetowym http://www.odchudzanie.com/, którego jedynym i wyłącznym właścicielem jest NETMEDIA SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000259747, NIP 526-23-61-606
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z płatnych i bezpłatnych usług Portalu
 4. Rejestracja – procedura, w procesie której Użytkownik otrzymuje możliwość zarządzania usługami dostępnymi na Portalu
 5. Konto użytkownika - konto zakładane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji
 6. Quiz - wewnętrzny konkurs, którego jedynym organizatorem jest Portal
 7. Nagroda - nagroda rzeczowa ufundowana przez Sponsora Nagrody
 8. Sponsor Nagrody - instytucja w całości pokrywająca koszt Nagrody
 9. Uczestnik Quizu - osoba fizyczna, pełnoletnia, która w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie odpowie na pytania Quizu
 10. Laureat Quizu - Uczestnik Quizu, który prawidłowo odpowiedział na wszystkie pytania Quizu, wyłoniony w drodze losowania przez Portal i nagrodzony przez Sponsora Nagrody
§2
Rejestracja


 1. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna.
 2. Użytkownik, który dokona Rejestracji, będzie identyfikowany przez Portal za pomocą unikalnych loginu i hasła.
 3. Podczas Rejestracji Użytkownik zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. Nie wypełnienie ich będzie uważane za odstąpienie od Rejestracji.
 4. Portal zaleca Użytkownikom nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim i jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego loginem lub hasłem.
§3
Quizy

 1. W Quizach udział może wziąć każdy zarejestrowany Użytkownik Portalu.
 2. Nie częściej niż raz w tygodniu, w drodze losowania wyłaniany jest Laureat/ Laureaci Quizu. data losowania każdorazowo podawana jest przy opisie Quizu
 3. Laureat/ Laureaci Quizu zostaną poinformowani o wygranej drogą mailową (na adres wskazany podczas Rejestracji w Portalu) lub w inny zaproponowany Portalowi sposób.
 4. W sytuacji, w której Laureat nie skontaktuje się z Portalem w ciągu 14 dni od chwili wysłania do niego maila z powiadomieniem o wygranej, nagroda zostanie ponownie rozlosowana wśród Uczestników Quizu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na wszystkie jego pytania.
 5. Liczba zdobytych przez Użytkowników Quizu punktów nie będzie publikowana na Portalu
 6. Portal zastrzega sobie prawo do opublikowania nicku osoby, która została Laureatem Quiz.
 7. Wyniki Quizu będą publikowane w sposób nie ujawniający danych Uczestników i Laureata/ Laureatów Quizu.

§ 4
Kontakt z dietetykiem

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zadania pytania dietetykowi.
 2. Portal zastrzega sobie możliwość odpowiadania na wybrane pytania Użytkowników.
 3. W ramach usługi "Dziś pytanie, dziś odpowiedź", Portal zastrzega sobie możliwość udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników, tego samego dnia roboczego, którego zostały one zadane, tylko jeżeli zostaną przesłane do godziny 10.00 tego dnia.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do publikowania wybranych pytań oraz odpowiedzi, na stronach serwisu Odchudzanie.com.
 5. Odpowiedzi na wybrane pytania będą publikowane w serwisie bez podawania danych Użytkowników.

§ 5
Usługi dodatkowe


 1. Zamówienie indywidualnej diety, bezpłatnej analizy lub innych płatnych lub bezpłatnych usług znajdujących się na subdomenie Portalu pod adresem http://diety.odchudzanie.com/, możliwe jest dzięki współpracy Portalu z firmą Symetria W. Wrzaskała, D. Golenia sp. j. (Vitalia.pl) i odbywa się na zasadach opisanych w osobnym dokumencie - Regulaminie świadczenia usług Vitalia.pl

§6
Postanowienia końcowe


 1. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące z chwilą ich opublikowania na Portalu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

http://www.odchudzanie.com/click/?code=23a85fcc3e359612c115cce6187ae3e9
http://www.odchudzanie.com/click/?code=c518b53f7d9e779c1afb713d4be49ef1
http://www.odchudzanie.com/click/?code=7d3c242b99706c588c2a36a73214f41f